Whitney Reynolds (PBS's The Whitney Reynolds Show), Samantha Rosedale (Dishing Bitches), Eddie Volkman (Eddie V's Road Show)